Regulamin zakupów w sklepie internetowym zdrowySTRAGAN.pl

 

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (zdrowySTRAGAN.pl Abc Kawy Maria Błaszczyk ul.Sienkiewicza 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

zdrowySTRAGAN.pl Abc Kawy Maria Błaszczyk ul.Sienkiewicza 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5221240521, Regon: 384136153, mail: [email protected], numer kontaktowy +48 507-736-686

KONTO BANKOWE: 10 1020 1055 0000 9202 0451 9112- PKO S.A.

 dalej nazywany „Sprzedającym”.

1. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

§1 Postanowienia ogólne

Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (faktura/paragon/rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

Wszystkie towary, ich zdjęcia i opisy, stanowią własność Sprzedającego, są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Rzeczypospolitej Polskiej.

Umowa zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego produktu w w sklepie internetowym zdrowystragan.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.

Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty wydania w przypadku, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) i pozostałymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi z zastrzeżeniem §4 pkt.4 niniejszego Regulaminu.

W przypadku wady fizycznej lub prawnej produktu, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Sprzedającego.

 

§2 Cena

1. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

2. Do każdego zakupionego towaru dołączany jest dowód zakupu. W przypadku, gdy Kupujący wyraża wolę otrzymania faktury winien zaznaczyć ten fakt przy składaniu zamówienia podając dane do wystawienia faktury.

3. Sprzedający zastrzega sobie w każdym czasie prawo zmiany cen towarów, wprowadzenia nowych towarów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian.

 

§3 Reklamacja towaru

1. Każdemu Kupującemu przysługuję prawo do reklamacji towaru. Podstawę reklamacji stanowi dowód zakupu towaru.

2. Kupujący jest obowiązany zgłosić reklamację na stronie internetowej zdrowystragan.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail, kierowanej na adres: [email protected]

3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza do siedziby Sprzedającego. Przesyłka winna zostać nadana w sposób gwarantujący bezpieczeństwo i ochronę przesyłanego towaru. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu towaru.

4. Kupujący będący przedsiębiorcą obowiązany jest zgłosić Sprzedającemu reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odbioru towaru.

5. Reklamacje rozpatrywane są nie dłużej niż 14 dni od daty dostarczenia towaru do siedziby Sprzedającego.

6. Formularz reklamacji towaru należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli Konsument składa reklamację drogą elektroniczną może czynność tą wykonać:

- przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu,

- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy

7. W przypadku złożenia reklamacji w sposób określony w pkt. 6 przez Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego oświadczenia.

 

§4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014  roku o prawach konsumenta(Dz. U. z 2014, Nr 22, poz. 827) w okresie do  14  dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta,  ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, według ogólnych zasad wynikających z przepisów ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 poz. 827) w rozdziale 4.

2. Jeżeli towary oferowane przez Sprzedającego posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, to każdorazowo treść gwarancji, warunki gwarancji oraz sposób ich realizacji są określane w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta i załączone do dowodu zakupu.

3. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi za wady produktu.

4. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy jest wyłączona.

5.  Informacje dotyczące skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią załącznik numer 1 oraz 2 do niniejszego Regulaminu.

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]

Jeżeli Konsument składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną może czynność tą wykonać:

- przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu,

- przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej przedsiębiorcy

7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób określony w pkt. 6 przez Konsumenta Sprzedający zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia otrzymania powyższego oświadczenia.

8. Konsument jest zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy.

9. Kompletny towar należy odesłać lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz w stanie niezmienionym, nie noszącym ślady użytkowania. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym towarem zwrotowi podlega cały zestaw.

10. Sprzedający po otrzymaniu odesłanego towaru, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

- o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowymi nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogły wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia umowy;

- w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań ma rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

- w której Konsument wyraził żądania, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument zażądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług rzeczy;

- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- zawartej w drodze aukcji publicznej;

- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozy rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

- o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczeń rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 

§5 Postanowienia końcowe

Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

Dokonując zakupu Kupujący:

zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli,
którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala
na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

a) dokonuje akceptacji Regulaminu oraz przyjmuje do wiadomości wszelkie informacje w nim zawarte;

b) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach drogą mailową  i telefoniczną , a z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez osobę podającą dane w formularzu zapisu do Newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i wyrażenie zgody na otrzymywanie przez system Newslettera informacji dotyczących sklepu zdrowystragan.pl 

c) wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie Sprzedającego i wykorzystanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 roku o ochronie danych osobowych – Dz. U. nr 133 poz. 883

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Ochrona Danych osobowych zgodnie z ustawa z dnia  26 kwietnia 2016 roku Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 .

Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.

Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://zdrowystragan.pl/content/3-regulamin). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 8 lub nowsza, Firefox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu zdrowystragan.pl, należy je wyłączyć.

Administrator zastrzega sobie prawo do wysłania niezapowiedzianych wiadomości użytkownikom serwisu.

Wszelkie spory pomiędzy przedsiębiorcami wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

10. Wszelkie spory z udziałem Konsumentów wynikające z niniejszego Regulaminu podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie cywilnym. Dodatkowo Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji. Informacje o zasadach dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl w zakładce ,,Rozstrzygane sporów konsumenckich”.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

 

Załącznik numer 1

Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy

 

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy".

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas tj. Abc Kawy Maria Błaszczyk ul.Sienkiewicza 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki NIP: 5221240521, Regon: 384136153, mail: [email protected], numer kontaktowy +48 507-736-686

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej zdrowystragan.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przez upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanego przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośredni koszt zwrotu rzeczy.

 

Załącznik numer 2

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Abc Kawy Maria Błaszczyk . ul.Sienkiewicza 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki  NIP: 5221240521, Regon: 384136153,
mail: [email protected], numer kontaktowy +48 507 736 686

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

     Nazwa przedsiębiorcy
Adres przedsiębiorcy

   Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

Niniejszym oświadczam, iż wykorzystując uprawnienia wynikające z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827), z zachowaniem 14-dniowego terminu, odstępuję od zawartej w dniu ........................... umowy dotyczącej zakupu następujących rzeczy: ................................................................................................................................................................... doręczonych w dniu ....................................... .

 

Podpis konsumenta
(Wymagany tylko w przypadku oświadczenia wysłanego w formie papierowej)

 
Odstąpienie od umowy PDF sklep internetowy zdrowystragan.plZałącznik numer 3

Wzór formularza reklamacji
1

Adresat: Abc Kawy Maria Błaszczyk  ul. Mazowiecka 27, 96-321 Osowiec, NIP: 5221240521, Regon: 384136153,
mail: [email protected], numer kontaktowy +48 507 736 686

 

Miejscowość, data

Imię i nazwisko konsumenta

Adres konsumenta

     Nazwa przedsiębiorcy
Adres przedsiębiorcy

  

Formularz reklamacji towaru

 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …………… towar jest wadliwy. Wada polega na …………………................................................... Wada została stwierdzona w dniu …………… Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

 

  • wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  • obniżenia ceny towaru o kwotę ………..….. (słownie: ……………………………………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………………………………………..….. /przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

   …………………………………………………………………………………………………………………

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ……………………………………………………..…..* (art. 560 § 1)

 

 

Podpis konsumenta
(Wymagany tylko w przypadku oświadczenia wysłanego w formie papierowej)

 


Odstąpienie od umowy PDF sklep internetowy zdrowystragan.pl

.....................................................................………………....